Същност и цели на терапевтичното обучение

Терапевтичното обучение на пациента“ (ТОП) цели да подобри грижата за пациента, позволявайки му да стане автономен, да придобие и съхрани умения, така че да живее колкото се може по-добре със своето заболяване.

Терапевтичното обучение има няколко цели :

 • подобряване здравословното състояние на пациента и най-вече качеството му на живот
 • подобряване взаимоотношението между лекаря и пациента  
 • вслушване в пациента по по един по-различен начин и цялостна грижа за него
 • поставяне на пациента в центъра, като действащо лице в управлението на лечението му, за да се поощри неговата автономност
 • подобряване на терапевтичното наблюдение
 • за здравните специалисти - ТОП предоставя възможността да се излезе от повтарящия се терапевтичен неуспех, често съпътстващ лечението на хронични дерматологични заболявания. 

 

Терапевтичното обучение на пациента е доказало ефикасността си при няколко хронични заболявания (астма, диабет, сърдечносъдови заболявания, атопичен дерматит). То се вписва в един динамичен качествен процес на грижа за пациентите, насърчавайки мотивацията на екипите да работят в мултидисциплинарен проект.

 

Цели на терапевтичното обучение в дерматологията

Множество хронични заболявания са със засягане и изява върху кожата (атопичен дерматит, псориазис, генодерматоза, екзема на ръцете и др.) и  дават силно отражение върху качеството на живот на пациентите.
Тяхното въздействие върху самочувствието и качеството на живот на засегнатите пациенти, е факт.

Тези заболявания изискват досадни и повтарящи се локални грижи, за изпълнението на които, пациентът и неговото обкръжение се нуждаят от специфични умения, психологическа подкрепа и материални средства.

ТОП при атопичния дерматит се стреми да изпълни следните цели :

 • Да помогне на пациента да се сдобие с познания, които да му помогнат да подобри своето здравословно състояние и качеството си на живот

Лечението на атопичния дерматит се състои предимно в локални грижи, адаптирани към разпространението и степента на тежест на кожните лезии. Изисква и познания, които пациентите и тяхното обкръжение трябва да продобият.

 • Вслушването в пациента по един по-различен начин и цялостна грижа за него

Освен информация в суров вид, пациентът и семейството му очакват да им се предостави възможност да споделят своите трудности, виждания, знания и страхове. Терапевтичното обучение отговаря на това очакване.

 • Подобряване на терапевтичното наблюдение и възможност да се излезе от повтарящия се терапевтичен неуспех  

Опасенията относно някои лечения (напр.: кортикофобия) или предразсъдъците (напр.: причината е в млякото) са в основата на голям брой терапевтични неуспехи. Терапевтичното обучение отговаря на всички въпроси, касаещи леченията и приложението им.

 • Подобряване взаимоотношението между лекаря и пациента  

Започването на програма за ТОП предоставя възможност за създаване на доверено взаимоотношение между пациента и лекаря.

 

За кого е предназначено терапевтичното обучение ?

ТОП може да бъде предназначено за всички пациенти, страдащи от хронични дерматологични заболявания. Не трябва да бъде предоставено само на пациентите с тежки форми, установени с високи стойности на резултатите (SCORAD, PASI, …), а трябва също да бъде предлагано и на следните пациенти :

 • пациенти с променено качество на живот
 • пациенти „с терапевтичен неуспех“
 • непроследени пациенти
 • пациенти, трудно приемащи заболяването си

ТОП може да се адаптира към всички пациенти, независимо от социалното и културното им ниво. При всички случаи, пациентът сам решава дали да се запише за ТОП или не. Това означава, че съдържанието и целите на програмата са били предварително и ясно обяснени. ТОП е също така предназначено за обкръжението на пациента (родители, съпруг/а, братя/сестри).

Методология на терапевтичното обучение

Неблагоразумната мнителност относно някои лечения (напр.: кортикофобия) или, напротив, някои подстрекаващи предубеждения (напр.: постоянната смяна на млякото), са в основата на голям брой терапевтични неуспехи. Лечението на атопичния дерматит изисква локални грижи, адаптирани към разпространението и степента на тежест на кожните лезии. За лечението са необходими познания, с които пациентите и тяхното обкръжение трябва да придобият.

Уменията, които следва да се предадат, покриват познания от три различни области :

 • Познания относно заболяването, отключващите фактори.
 • Практиките за възможно най-доброто полагане на грижи.
 • Поведението, умението да се обясни тази грижа…, да знаят пациентите с как да се свържат, с кого и кога...

Освен от суха информация, пациентът и семейството му имат нужда да споделят своите трудности, виждания, знания, страхове и мотивацията си как да се справят със заболяването.