Προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπευτικής εκπαίδευσης

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης αποτελείται από 4 στάδια

Το πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης : 4 στάδια

Το εξατομικευμένο πρό- γραμμα καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς, όπως προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διάγνωση.
Έχοντας καταλήξει με τη βοήθεια των πληροφορι- ών που συλλέγονται στην καλύτερη γνωριμία με τον ασθενή και στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων του να διαχειριστεί την ασθένειά του και να αναλύσει τα κίνητρά του, ο ασθενής μαζί με τον ιατρό συμφωνούν και προσδιο- ρίζουν τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν, οι οποίοι καλούνται εκπαιδευτικοί στόχοι.
Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος προτείνονται στον ασθενή είτε ατομικές είτε ομαδικές συνεδρίες, είτε και τα δύο.

2.Προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπευτικής εκπαίδευσης

  • Ο προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος δεσμεύει τον ασθενή να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δραστηριότητες.
  • Η δέσμευση αυτή εναποθέτει την ευθύνη στον ασθενή, τον ενθαρρύνει και τον κινητοποιεί ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και να εκπληρώσει τους από κοινού προσδιορισμένους στόχους.
  • Η συμφωνία αυτή μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή. Επιπλέον, ευνοεί τη δημιουργία θετικών συνθηκών εκπαίδευσης και μελλοντικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως βοήθημα για την αξιολόγηση της προόδου του ασθενούς.

Παραδείγματα απαραίτητων δεξιοτήτων του ασθενούς

Προσδιορισμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπευτικής εκπαίδευσης

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να κάνει τον ασθενή πιο αυτόνομο σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες και να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα με την ασθένειά του.