Wettelijke vermeldingen

Uitgever
Fondation Eczéma - Recherche et Education
Hôtel Dieu Saint Jacques
2, rue Viguerie
31 000 Toulouse
FRANCE
 
Directeur publicatie
Dokter Georges FARAH

Schrijven, bewerken en valideren van actualiteit

  • Dr Daniel Wallach
  • Dr Jacques Robert


 
Webmaster
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Housing
CIS VALLEY, simplified public limited liability company (S.A.S.) with a share capital of 2 500 000 Euros, registered in the BORDEAUX Trade and Companies Register under number B 410 100 747,
headquartered in Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES
 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetsite van de "Eczema Foundation", die u aanvaardt omdat u deze site raadpleegt. Indien u ze niet aanvaardt, vragen wij u om deze site te verlaten.
Indien u minderjarig bent, dient u deze site enkel te bekijjken in aanwezigheid van uw ouders of een begeleider die voorafgaandelijk de voorwaarden zal hebben aanvaard.
Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder waarschuwen worden gewijzigd.

Voorwerp van de site
Deze site is opgericht om informatie te verstrekken over atopische dermatitis, de symptomen, de oorzaken en de behandelingen.
De site van de "Eczema Foundation" leidt niet tot een contractuele verbintenis.
De communicatie met het publiek over geneesmiddelen moet een specifieke reglementering respecteren. De informatie die u op deze site vindt, mag niet worden gebruikt om medisch advies te geven en mag geen vervanging zijn voor een consultatie bij een professional in de gezondheidsector.
Deze informatie mag ook niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling voor het gebruik van deze producten zonder advies van een arts.
 
Garantie
De "Eczema Foundation" verbindt er zich toe om de inhoud van deze site te controleren en na te kijken of de van kracht zijnde wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Ze verbindt er zich meer bepaald toe om geen gegevens te verspreiden die een inbreuk zouden vormen op de rechten van derden; gewelddadige, pornografsiche, lasterlijke of onwettige informatie bevat, zoals racisme, xenofobie, pedofilie of andere inbreuken op de menselijke waardigheid. 
 
Gebruik van de tips die op deze site worden gegeven
Er zijn gidsen met tips over schoonheid/gezondheid die op deze site ter beschikking zijn gesteld en kunnen worden geraadpleegd.

Deze ter beschikkingstelling geeft geen aanleiding tot de overdracht van het eigendomsrecht. Er wordt enkel een gebruik ter beschikking gesteld, niet exclusies en enkel voor privé-gebruik. Het is dus verboden om een deel of het geheel van deze documenten te kopiëren of te reproduceren, op om het even welke manier, die nu als bestaat of die in de toekomst zal bestaan, om deze documten te vertalen in een andere taal of om ze aan te passen.

De Eczema Foundation kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen en/of voor de schade die zich zou voordoen door een probleem of een hacking van de toepassing van deze site. De Eczema Foundation heeft geen resultatenverbintenis, maar een middelenverbintenis met betrekking tot de tips die worden vermeld.

Tenslotte geeft de Eczema Foundation geen enkele expliciete of impliciete garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing en het gebruik van de tips. Deze zijn enkel indicatief vermeld en moeten altijd door professionals worden bevestigd.
Voor alle bijkomende inlichtingen en/of twijfelgevallen, kunt u zich richten tot volgend emailadres.
contact: fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

Verantwoordelijkheid

De "Eczema Foundation" kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor :
 
- schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de raadpleging van deze site of het gebruik van de beschikbare informatie.
- rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze site en meer bepaad elk verlies van uitbating, financieel of commercieel, of het verlies van programma's of gegevens in om het even wel informatiesysteem en dit zelfs indien de "Eczema Foundation" op de hoogte is gebracht van het zich mogelijk voordoen van deze schade.
De "Stihting voor Atopische Dermatitis" heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de linken nar andere sites, deze worden enkel indicatief vermeld. De verbinding met om het even welke site gebeurt onder uw volledige verantwoordelijkheid. De "Eczema Foundation" geeft geen enkele garantie over de informatie die beschikbaar is op deze andere sites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. hun inhoud.
 
Rechten van intellectuele eigendom
Alle beelden en teksten die op deze site beschikbaar zijn, alle namen van producten of merken die vermeld zijn, zijn de exclusieve eigendom van de "Eczema Foundation" en haar partners.
U kunt de beschikbare informatie downloaden of printen, maar enkel voor privé-gebruik of voor niet-commerciële doeleinden, zonder wijziging van enige vermelding die verwijst naar de intellectuele eigendom en door op elke kopie het volgende te vermelden: "Dit document werd gehaald uit de internetsite van de "Eczema Foundation" (http://www.fondation-dermatite-atopique.org). Alle reproductierechten zijn voorbehouden :
Elk gebruik, behalve het hierboven vermelde, is verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating door de "Eczema Foundation".
 
Bescherming van de nominatieve gegevens
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten. De "Eczema Foundation" verzamelt anonieme informatie. Ook uw opzoekingen gebeuren anoniem. De informatie heeft enkel statistische waarde.
U zult bij sommige pagina's misschien nominatieve gegevens moeten invullen. Deze zullen niet aan derden worden overgemaakt zonder uw voorafgaande goedkeuring.
Overeenkomstig de wet op de privacy "la loi Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, beschikt u over het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en schrappen van uw gegevens bij de uitgever van deze site. 
Internet blijft een open net, daarom kan de "Eczema Foundation" niet garanderen dat uw gegevens niet zullen worden gehacked door derden.

De site van de Eczema Foundation bevat geen enkele vorm van publiciteit.

Datum van on line plaatsen van de site: 2 februari 2010.