Các sứ mạng của quỹ

Tài trợ và hỗ trợ

Tài trợ công cuộc nghiên cứu và các nghiên cứu lâm sàng về viêm da thể tạng.

Hỗ trợ mọi hoạt động mang tính khoa học hoặc tuyên truyền, để nâng cao hiểu biết và cung cấp thông tin về bệnh, các phương pháp điều trị và chăm sóc hàng ngày dành cho bệnh nhân viêm da thể tạng

 
 

Các hoạt động giáo dục

 

Thiết kế và triển khai các công cụ và chương trình giáo dục.
 

 

 

Thông tin

Thiết kế, xuất bản và phân phát thông tin cho các chuyên gia y tế, phụ huynh và trẻ em.